Integritetspolicy (GDPR)

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Loh Electronics AB, orgnr 556817-8452), tillhandahåller tjänster och produkter som du som kund köper eller tar del av. Vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

Loh Electronics AB, orgnr 556817-8452
Karlsdalsallén 53
70218 Örebro

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlas dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av våra produkter eller tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi personuppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel för utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar

Vad för slags uppgifter lagrar vi

 • För och efternamn
 • Personnummer, Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP-adress och geografiska uppgifter relaterade till densamma och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & lagringstider

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Betalreferens
 • Köpta produkter och tjänster

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

 • Namn, e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: tills du avregistrerar dig

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina personuppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis vid support gällande trejdepartstjänster, exempelvis leverantörer av betaltjänster, kommunikationstjänster, frakthanteringstjänster eller liknande tjänster som används av dig som kund till oss där vi måste göra gemensam felsökning.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som gör kreditbedömningar för att säkerställa att du får kredit av oss.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:
Loh Electronics AB
Box 22067
70203 Örebro

Du kan även maila till: info@lohelectronics.se

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.